Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Ochrana osobných údajov

Vyžiadať ponuku

alebo telefonicky na

+421 (0)948 257 333

Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov
1.
Užívateľ odoslaním dopytu alebo kontaktného formuláru potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s dopytom, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
2.
Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 1. dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
3.
Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na zabezpečenie objednávky. Osobné údaje môžu byť poskytované tretím osobám pre zabezpečenie správneho vybavenia dopytu a fungovania webu
4.
Poskytovateľ využíva na svojich stránkach nástroje Google Analytics
5
Ak niektoré údaje vyžaduje zhromažďovať iný zákon (napr. v prípade objednávky, fakturácie a pod.), nevyžaduje sa informácia či súhlas v rámci GDPR na ďalšie spracovanie.
6.
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa  pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
7.
Poskytovateľ v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
1.    Identifikačné údaje Poskytovateľa: ŽERIAVY KOŠICE s.r.o., Ladožská 15, Košice 040 12, IČO: 46 543 473
2.    Účel spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;
3.    Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;
4.    Užívateľ ako dotknutá osoba je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za Poskytovateľa), ktorá získava osobné údaje
5.    Poučenie o dobrovoľnosti: Poskytovateľ týmto poskytuje Užívateľovi poučenie, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu neurčitú, a to do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.